PORTFOliO

พื้นที่เรื่องราวของฉันที่ฉันได้พบเจอ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับในช่วงนี้

ประวัติส่วนตัว

  • ชื่อ-สกุล :นายไชยวัฒน์ ปั้นเสถียร
  • ชื่อเล่น :โอ๊ต
  • เกิด :30 พฤษภาคม 2006
  • อายุ :17 ปี
  • สัญชาติ :ไทย
  • เชื้อชาติ :ไทย
  • ศาสนา :พุทธ

การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"​

สายวิชา ศิลป์-คำนวณ

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ชอบ

ชอบท่องเที่ยว

ระดับอนุบาล


โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"

เกียรติบัตร

ความถนัด
คณิตศาสตร์ 45%
วิทยาศาสตร์ 40%
ภาษาอังกฤษ 70%
คอมพิวเตอร์ 90%

กิจกรรมต่างๆ

PORTFOLIO

ผลงานที่สะสมจากทุกระดับชั้น ที่ได้ศึกษา.